De vraag, wat is de invloed van de temperatuur op het dierenleven der zee, is in den laatsten tijd op nieuw door onderscheidene natuuronderzoekers behandeld, en wel vooral naar aanleiding van het onderzoek van de diepste plaatsen, van de afgronden der zee, dat ons in onzen tijd zooveel belangrijks heeft geleerd betreffende het leven op die voorheen volkomen onbekende diepten. Meer dan twintig jaar geleden is die vraag reeds in Engeland en Amerika besproken, en nog zijn de geleerden het op vele punten oneens, vooral in hoever de temperatuur van het water der zee invloed heeft op de verspreiding der dieren die in zee leven. Sommige schrijvers beschouwen de temperatuur als de eenige belangrijke factor, terwijl anderen er hoegenaamd geen waarde aan hechten. Dit verschil van meening blijkt vooral uit de werken van twee geleerden, die zich bijzonderlijk met de biologie der zee hebben bezig gehouden, namelijk WALTHER en HEILPRIN. Wij willen in dit opstel nagaan wat deze beide geleerden en vele anderen zeggen over de bovenstaande belangrijke vraag. WALTHER zegt, na een opsomming van vele feiten, die volgens hem, den invloed van de temperatuur bewijzen, dat zij niet slechts is een factor, maar de factor die bij uitsluiting het leven der zee bepaalt, zelfs meer dan anderen, zooals het licht, de atmosferische drukking enz.