Vijf en zeventig jaar geleden verliet een der passagiers te New-York de paketboot Sully, die hem van Engeland had overgebracht, met een gedenkwaardig woord, waaraan wij dit jaar wel eens mogen worden herinnerd. »Kapitein,« zoo sprak hij bij het afscheidnepnen tot den gezagvoerder William Pell, »als mijn telegraaf over jaren in heel de wereld zal worden bewonderd, bedenk dan, dat de uitvinding plaats had aan boord van uw schip, op 13 October 1832.« Het was Samuel Morse, die zoo sprak, een amerikaansch schilder, destijds 41 jaar oud, van een uitstapje naar Engeland terugkeerende. Of de kapitein aan zijne woorden gewicht heeft gehecht en jaar op jaar ze in gedachte heeft gehouden, weten wij niet. Het zal daarvan afgehangen hebben, of hij al of niet belang heeft gesteld in de gesprekken, tusschen Morse en zijn andere passagiers, gedurende eenige dagen aan boord gevoerd, die vooral over de eigenschappen van den electrischen stroom hadden geloopen, en in het bijzonder over de mogelijkheid, om met behulp van het toen nog niet lang bekende electromagnetisme, seinen te doen opteekenen. Hoe dit zij, William Pell en de anderen, die Morse’s woorden hoorden, moeten al bijzonder veel vertrouwen in den schilderpassagier gesteld hebben om, ook toen na jaren de wereld nog niets van zijn uitvinding vernam, hem niet voor een grootspreker te houden. Want het duurde een vol dozijn jaren, tot 1844, vóór de eerste telegraaf kantoren met den seinontvanger van Morse in Amerika geopend werden. Toen echter was het succes volkomen, en weinige uitvinders hebben zoo volledig bereikt, wat zij zich in hun stoutste droomen hadden voorgesteld, als Samuel Morse. Toen hij op hoogen ouderdom in 1872 stierf, was zijn telegrafietoestel algemeen in gebruik in de nieuwe en in de oude wereld, en hij zelf is geëerd en geacht, overal waar het getiktik van zijn seinontvanger zich deed hooren. Door het vereerend geschenk van 400.000 francs, dat hem in 1857 te Parijs namens tien Staten, die toen reeds zijn uitvinding veelvuldig gebruikten, werd aangeboden, bleef hij behoed voor het lot van zoo menigen uitvinder, en kon hij tot zijn dood toe in welvaart leven.