Het is reeds jaren geleden, dat de Bonn’sche Hoogleeraar STRASBURGER zijne belangrijke mededeelingen deed over de kieming van stuifmeel van verschillenden botanischen oorsprong op den stempel van eene en dezelfde plant.¹ Bij zijn onderzoek naar de wijze, waarop de stuifmeelbuis in het weefsel van een stempel binnendringt, was zijn aandacht gevallen op het vreemde stuifmeel, dat meermalen tegelijk met het eigen stuifmeel van de plant in kiemenden staat op den stempel werd aangetroffen.