Het is een vreeselijke ziekte, die longtering! Onbezorgd en onbewust van eenig gevaar leeft zoo menigeen voort, in wien de kiem tot de gevreesde kwaal reeds is uitgestrooid. Eerst als de krachten voortdurend afnemen, beklemdheid op de borst het ademhalen bemoeilijkt en hevige hoestbuien of pijnlijk kuchen de hand doen leggen op een stekende plek in de long, vermoeden de omstanders van den patiënt, welk gevaar dezen boven het hoofd hangt. Hij zelf zet iedere gedachte aan eene longaandoening, laat staan dan aan longtering, stelselmatig van zich: zoo menigeen vat toch wel eens koude en hoest dan eenigen tijd, maar daarna wordt dit weer beter. Zoo wordt aan de nijdige bacteriën het veld vrij gelaten om ongehinderd voort te woekeren, zoo slepen zij langzamerhand haar slachtoffer ten grave. Onverschillig voor mensebelijke grootheid en aardschen rang woedt de longtering m alle klassen en standen, maar vooral vindt zij een vruchtbaar terrein in de bedompte woningen der slecht gevoede armen. Het is een waar slagveld, dat zij ieder jaar, vooral in Nederland, aanricht: duizenden bij duizenden bluscht zij het levenslicht uit. Voor 1886 vinden wij, om eens cijfers te noemen, aangegeven, dat alleen in Noord-Holland 1714 personen — iederen dag dus bijna 5 personen — aan longtering zijn gestorven, terwijl daarbij nog gevoegd moeten worden 2929 sterfgevallen ten gevolge van acute en chronische ziekten der ademhalingsorganen.¹ Te Parijs komen op 1000 sterfgevallen per week minstens 200 aan longtering voor en bovendien 20 tot 80 aan andere tuberculeuze ziekten, derhalve in het geheel 20 tot 25 pct. Met het oog op zulke feiten is het niet te verwonderen, dat de mannen van het vak al hunne scherpzinnigheid hebben aangewend tot het vinden van middelen om aan die geduchte vijandin afbreuk te doen. Sedert KOCH den bacillus tuberculosus ontdekt heeft, is het werk hun vrij wat gemakkelijker gemaakt, want thans weten zij tenminste, wat zij te bestrijden hebben. In de laatste jaren is dan ook de eene genezingsmethode na de andere in de wereld gezonden, die alle in zooverre met elkaar overeenkomen, dat zij onfeilbaar genoemd worden. Laat u maar eens de ziektegeschiedenissen van borstlijders opdisschen, waartoe ge in herstellingsoorden en geneesinrichtingen overvloedig de gelegenheid hebt, en ge zult van zoovele geneeswijzen hooren, die de patiënten, aangelokt door de gunstige oordeelvellingen in dagbladen en tijdschriften, met goeden moed en blijde hope op zichzelf toegepast hebben, vele weken en maanden achtereen , zonder dat zij konden bemerken, ook maar ééne schrede vooruit te zijn gegaan.