De vroeger algemeen gehuldigde leer, als zouden planten- en dierenwereld twee scherp van elkander gescheiden natuurrijken zijn, is dank zij de veelzijdige ontwikkeling der natuurwetenschap in den jongsten tijd geheel ontzenuwd en heeft plaats moeten maken voor andere, betere inzichten. De chemie, de physiologie en de vergelijkende anatomie hebben elkaâr de hand gereikt om overtuigend aan te toonen dat er geen absoluut criterium voor dierlijk en plantaardig leven bestaat en dat er dus van eene scherpe grensscheiding tusschen planten- en dierenrijk geen sprake kan zijn. Talrijke feiten wijzen niet alleen op een nauw verband tusschen beiden, maar bovendien op eene innige verwantschap hunner laagst bewerktuigde leden, feiten die zelfs tot de in het licht der descendentieleer geenszins gewaagde gevolgtrekking leiden, dat planten- en dierenrijk van denzelfden oorsprong zijn en een gemeenschappelijk uitgangspunt hebben gehad, van waar zij zich in den loop der aardgeschiedenis in verschillende richtingen hebben ontwikkeld.