Phonographie en niet photographie. Ik wensch namelijk eenige bladzijden van dit Album te wijden, niet aan lichtbeelden, maar aan geluidbeolden, niet aan de reeds vergevorderde kunst om de anders zoo vlugtige indrukken van het licht op te vangen en te doen hechten op de gevoelige plaat, maar aan de nog geheel in hare kindsheid verkeerende kunst om ditzelfde te doen voor de niet minder vlugtige toonen en klanken. De lezer verwachte hiervan echter vooral niet te veel. Wat men er van weet en kent is nog zoo beperkt en gebrekkig, dat het bijna te veel is van deze kunst te zeggen, dat zij nog in hare kindsheid verkeert en dat het voorzigliger zou zijn te beweren, dat zij nog moet geboren worden. De lezer zal aan het eind van dit opstelletje zelf kunnen beslissen, welke van beide uitdrukkingen de meest juiste is. Zijne keus zal wel voornamelijk afhangen van de eischen, die hij reeds vooraf aan die kunst heeft gesteld. Reeds in 1787 maakte Chladni zijne nog steeds in eere blijvende uitvinding bekend, om do geluidgevende trillingen van veerkrachtige platen door daarop gestrooid zand zigtbaar te maken. Daar men nu, al naar de verschillende wijzen van aanstrijken, van dezelfde plaat verschillende tonnen kan verkrijgen en deze alle ook verschillende figuren doen ontstaan, zoo kan men zeggen, dat hierin reeds de toonen zigtbaar werden gemaakt, opgeschreven als ’t ware; maar — het is van belang dit hier dadelijk op te merken — opgeschreven alleen door en op het ligchaam, dat die toonen voortbrengt.