“Een belangstellende” heeft voor eenige dagen aan de redactie van dit album verzocht “hem, en daardoor hare lezers in ’t algemeen” eenig bericht in deze bladen te willen geven aangaande de uitkomsten, door de verschillende waarnemers verkregen bij de hierboven genoemde zoneklips. Ik heb op mij genomen aan dit verlangen te voldoen. Die taak is niet gemakkelijk, althans niet in kort bestek uitvoerbaar. Voor iemand, die bekend is met de verschillende verschijnselen, welke zich bij een zoneklips voordoen en met de vèrstrekkende vragen, waarop men door eene oplettende en veelzijdige waarneming daarvan een antwoord tracht te verkrijgen, zou het ter beantwoording der bovenvermelde vraag genoeg zijn een verslag te geven van wat vervat is in de berichten, welke de verschillende waarnemers reeds naar Europa hebben gezonden. Maar indien al de “belangstellende” vrager deze voorkennis bezit, het gaat zeker niet aan die ook te verwachten bij onze “lezers in ’t algemeen” of zelfs bij het meerendeel daarvan. Eene beschrijving van het voornaamste en belangrijkste hij die verschijnselen dient dijs hier vooraf te gaan, met de vermelding van wat men uit de waarnemingen bij vroegere eklipsen, aangaande de oorzaken dier verschijnselen, met meer of minder zekerheid had gemeend te mogen afleiden. Eerst daarna zal ’t mogelijk maar dan ook niet moeielijk zijn, om van de bij de laatste eklips verkregen uitkomsten een algemeen verstaanbaar overzicht te geven.