Voor korten tijd ontving de redactie het volgende schrijven van den Heer MOLENAAR REID, Lijninspekteur hij den rijkstelegraaf, te Amsterdam: “Bladz. 44 van het Wetenschappelijk Bijblad v. h. Album der Natuur 1871 behelst de vermelding van proeven door den Heer VARLEY, die geacht worden iets te bewijzen voor het bestaan van electrische stroomen in het levend dierlijk lichaam. “Ik acht mij niet bevoegd de waarde dier proeven te beoordeelen, maar wensch eenvoudig de ondervinding mede te doelen die ik voor eenige maanden opdeed, en eenige overeenkomst in de opvatting, maar niet in de werkelijkheid had.