Het zal, als dit opstel in de handen der lezers van het Album komt, ruim twintig jaar geleden zijn dat ik in dit zelfde tijdschrift een opstel plaatste, getiteld: Bliksemafleiders. Dit behelsde eene aanwijzing hoe men een gebouw met behulp van gewone werklieden van een afleider kan voorzien en was, gelijk daar mede werd gezegd: “eene poging om de verspreiding der bliksemafleiders in ons vaderland te bevorderen.” Die poging geschiedde op grond en naar aanleiding van mijne overtuiging; “dat waarlijk een goede, goedgeplaatste en goed onderhouden afleider een volkomen waarborg tegen beschadiging door den bliksem oplevert.” Ik mag thans, na zóó langen tijd, mij zelven wel eens afvragen: of die poging vruchten gedragen en of die overtuiging zich bevestigd heeft ?