De grootste grot ter wereld misschien is die van Cacahuamilpa in Mexico. Zij is b. v. veel grooter dan de Mammoetgrot in Kentucky, die op haar beurt alle grotten in Europa zeer ver in grootte overtreft. Hoewel vroeger reeds bekend, is zij eerst voor korten tijd door PORTER O. BLISS, in gezelschap van 600 personen, in haar geheel onderzocht. Op eene diepte van ongeveer 15 Meter beneden den grond bereikt men de eigenlijke grot, die door een uitgebluschten vulkaan overwelfd wordt. Men kan daarin zonder moeite een weg van 6000 meters, meer dan een uur gaans, afleggen. Het gewelf is zoo hoog, dat afgeschoten vuurpijlen dit maar zelden bereiken. De bewoners der grot waren slechts talrijke vleermuizen. Nog lager bestaan twee, evenzeer uitgestrekte grotten in denzelfden berg, die nog niet onderzocht zijn. (Die Natur, 1876 No. 1).