Naar een bericht van den Heer H. RIEMENSCHNEIDER aan de redactie van het tijdschrift: Die Natur, is er in den zomer van het vorig jaar onder presidium van den honing KALAKANA zelven, zulk een genootschap in de hoofdstad der Sandwichseilanden opgericht. Dit geschiedde door Dr. TROUSSEAU, een fransch geneeskundige, in verbinding met den berichtgever en den Heer v. WILLEMOES-SUHM, een natuuronderzoeker van de Challenger-expeditie, welke in dien tijd de Sandwichseilanden bezocht, doch korten tijd daarna op reis overleden is. Het aantal leden was reeds tot 40 gestegen; deze betalen elk 6 dollars ’s jaars. Buitendien waren, in 14 dagen na de oprichting, 800 dollars door inschrijving verkregen, om daarvoor een groot mikroskoop bij BECK EN SMITH te Londen te kunnen aanschaffon. Dr. KARL MÜLLER te Halle spreekt bij de mededeeling van dit bericht de overtuiging uit, dat van deze jonge vereeniging wel iets degelijks te verwachten is. Hij doet dit o. a. naar aanleiding van een hem toegekomen zending van een der medeleden, eene belangrijke collectie mosplanten van het moeielijk toegankelijke eiland Mani, waarvan de toebereiding, zegt hij, alles overtreft, wat wij tot nog toe ooit gezien hebben.