Reeds bij de eerste lezing van bovenstaand stuk meende ik, dat lang voor FRENCH dergelijke waarnemingen gedaan en ergens vermeld waren geworden. Eerst nu het bijna geheel voor de pers gereed is, gelukt het mij na lang zoeken hieromtrent tot zekerheid te geraken. In POGGENDORFF’S Annalen der Physik und Chemie Bd. XCIV, 1855, bladz. 357 en 530, is een uitvoerig opstel over hetzelfde onderwerp opgenomen van J.J. OPPEL te Frankfort a/M. De tijd ontbreekt om dit aan Dr. GRONEMAN mede te deelen. Ik wil bet hier echter niet verzwijgen. De belangstellende lezer zal zeker met genoegen zich door deze vermelding de gelegenheid verschaft zien om de uitkomsten en verklaringen van beide geleerden met elkander te vergelijken.