Uit een fransch werk, waarvan het mij leed doet den titel op ’t oogenblik niet te kunnen opgoven, teekende ik eenige jaren geleden het volgende aan. Wanneer heeft men voor ’t eerst getracht eenige vastheid te brengen in do toonhoogte, en door wien is dit geschied?