Weinige dagen nadat dit werktuig het eerst te Londen was vertoond, gaf Prof. HARTING in dit tijdschrift een kort bericht aangaande zijne inrichting en werking. Later beschreef Dr. VAN HENNEKELER, in Eigen Haard, dit uitvoeriger en met behulp van middelerwijl bekend geworden afbeeldingen. Wat daarna aangaande hetzelfde onderwerp is medegedeeld, wensch ik hier kortelijk te bespreken. Vooral zal het misschien voor sommige lezers niet ondienstig zijn, een terugblik te werpen op het werktuig en zijn gebruik, aangezien niet allen kunnen gerekend worden met de boven aangeduide artikelen bekend te zijn.