In een tijdsverloop van zeker niet meer dan tien of twaalf jaren zijn aan EDISON het bijna ongeloofehjke, maar toch officieel vastgestelde getal van een honderd en zestig patenten op nieuwe uitvindingen verleend geworden! Een honderd en zestig! Slechts weinige daarvan zijn hier in Europa bekend geworden. Daaruit blijkt ten duidelijkste dat niet alle even belangrijke zaken betroffen en wordt het althans waarschijnlijk, dat zeer vele dier uitvindingen, gepatenteerd toen zij nog maar half waren beproefd, bij vorder onderzoek moeten gebleken zijn niet proefhoudend te wezen of in hare toepassing schipbreuk te zullen lijden op eene onverwachte, dikwijls kleine zwarigheid, die toch de uitvinder niet overwinnen of ter zij schuiven kon. Vele dier patenten zullen ook wel genomen zijn met het dog, niet op wat de uitvinding reeds was, maar wat zij worden kon.