Naar eene mededeeling van den Heer W. S. LOGEMAN te Rockferry, hield in de vorige maand Prof. ROSCOE een voordracht te Liverpool over ontploffingen in mijnen. Bij het vele lang bekende wat daarbij moest, vermeld en aangetoond worden voor een gemengd gehoor, wees ROSCOE ook nog op een feit, dat zeker niet algemeen bekend is; de mogelijkheid der ontsteking van een ontploffend gasmengsel door een daarin gedompelde goede Davylamp, bij heftige geluidstrillingen in dit gas , en toonde die aan door de volgende proefneming. Een blikken buis van omstreeks 15 cM. middellijn en bijna 4 Meters lang, in het midden der lengte door een veerkrachtig vlies afgesloten, werd horizontaal geplaatst. Beide uiteinden waren open. Dicht voor het eene werd een aangestoken Davylamp gesteld, waaronder lichtgas uitstroomde, dat, met de omringende lucht zich vermengend, de lamp in een zeer ontplofbaar gasmengsel gedompeld hield. Aan het andere uiteinde der buis, op geringen afstand daarvan, was een dun glazen bolletje van omstreeks 4 of 5 cM. middellijn opgehangen, dat met een mengsel van waterstof en chloor gevuld was en daarna gesloten. De lamp aan het eerste uiteinde der buis brandde middelerwijl rustig voort en ontstak het omringende gasmengsel niet. Maar op hetzelfde oogenblik dat het glasbolletje aan het andere einde tot ontploffing werd gebracht door een daarbij gehouden magnesium-licht, ontplofte ook het gasmengsel rondom de Davylamp.