Enkele welwillende lezers van het opstel, dat ik voorleden jaar over bovengenoemd onderwerp in dit Album het licht deed zien, hebben mij mondeling en schriftelijk doen weten dat zij van tijd tot tijd van mij eenig nader bericht dienaangaande meenden te mogen verwachten, ten einde daardoor met eenig gemak de vertrouwbaarheid en de beteekenis te kunnen schatten van de dikwijls tegenstrijdige en bijna altijd niet geheel duidelijke berichten, welke men over deze zaak in de dagbladen aantreft. Ik wil hier trachten dit verlangen althans niet geheel onbevredigd te laten. Amerika, dus EDISON, moet daarbij in de eerste plaats ter sprake komen. Wie herinnert zich niet, hoe omstreeks twee jaar geleden, de geheele dagbladpers in Europa overstroomd werd door berichten aangaande het elektrische licht van EDISON , dat in fraaiheid en gemakkelijkheid in ’t gebruik en..... in geringheid van prijs, al wat bestond, ja bijna al wat denkbaar was, moest overtreffen. De avontuurlijkste nieuwtjes dienaangaande vonden gereede verspreiding en geloof, zoodat de actiën der gasmaatschappijen in Engeland in weinige dagen meer dan 20% daalden. Toch bleek spoedig dat zij gelijk hadden gehad, die reeds dadelijk in het openhaar hun wantrouwen in al deze berichten hadden uitgesproken. Zonder dat een enkel dier berichten uit Amerika was of werd tegengesproken, of ook slechts gewijzigd en gematigd, hielden zij plotseling op, en men kon dus zeker zijn dat de reporters der dagbladen en andere interviewers van EDISON — in hoever deze zelf mede schuld daaraan had, valt moeielijk te bepalen — eenvoudig als verkregen uitkomsten hadden voorgesteld wat die uitvinder .....zich als waarschijnlijk voorspiegelde en nooit bereiken kon.