Men weet dat van vele ingelegde of gedroogde spijzen bjj de bereiding de frisch groene kleur verloren gaat, om voor een meer of min bruingele tint plaats te maken. De fabrikanten zijn gewoon — en de smaak van het publiek dwingt ze daartoe — om hieraan tegemoet te komen door eene kunstmatige kleuring. Men weet ook dat die kleuring meestal, zoo niet altijd, door koperzouten geschiedt. De vraag is, meen ik, nog niet uitgemaakt of die kleuring altijd schadelijk moet zijn voor de gezondheid des verbruikers; of het niet mogelijk is om een voldoend effekt te verkrijgen van een zoo geringe hoeveelheid koperzout, dat de schadelijkheid daarvan tot een minimum teruggebracht, dat die bijmenging praktisch onschadelijk mag worden geacht. Maar zeker is het, dat wanneer iemand zich de moeite gaf om dit nauwkeurig te onderzoeken en het hem gelukte om zulk een voor de kleur voldoend en voor de gezondheid onschadelijk minimum aan te wijzen, daarmede nog niet veel zou zijn gewonnen. Want ten eerste zou zulk eene bepaling altijd slechts eene zeer betrekkelijke waarde hebben. De eene mensch toch verdraagt zonder eenig nadeelig gevolg zelfs een voortdurend gebruik van voor anderen schadelijke stoffen in eene hoeveelheid, veel grooter dan voor den anderen en voor velen met hem de verderfelijkste gevolgen hebben zou. Ten tweede en vooral: wie of wat zal de fabrikanten dwingen of nopen tot het nemen van al de voorzorgen, tot het maken van al den dikwijls tijd- en dus geldroovenden omslag in hunne bereidingswijzen, welke allicht onmisbaar zouden blijken om de zekerheid te verkrijgen dat zulk een minimum nooit werd overschreden? In alle opzichten beter ware het dus indien een volkomen onschadelijke kleurstof kon worden aangewezen, die veroorloofde om het koper geheel ter zijde te stellen. Naar luid van een bericht in het fransche tijdschrift la Nature hebben een fabrikant te Parijs, LECOURT, en een leeraar in de chemie aan het lyceum te Reims, GUILLEMARE, gezamenlijk eene poging in die richting gedaan, welke, naar luid van een rapport door WÜRTZ, gavarret en BUSSY uitgebracht bij het Comité consultatif d’hygiene publique de France, aanvankelijk zeer goed is geslaagd.