Electric Light Exhibition zou deze moeten heeten, als men door haar naam wilde aanduiden wat daaraan den meesten glans, de grootste beteekenis geeft. ’t Is waar, onder vele andere belangrijke toepassingen der elektriciteit zijn de twee reeds erkende elektrische wonderen der negentiende eeuw, telegrafen en telephonen, daarop behoorlijk vertegenwoordigd. De eersten vooral door de inzending van de Engelsche regeering, die onder een zestigtal nommers, waarvan sommige nog uit een aantal onderdeelen bestaan, niet slechts de meest volkomen werktuigen van dien aard ten toon stelt, die tegenwoordig in Engeland gebruikt worden, maar bovendien een aanschouwelijk beeld geeft van de geschiedenis der elektrische telegrafie in een reeks van werktuigen, die vroeger daar in gebruik zijn geweest. Nog zestig maatschappijen en fabrikanten vertoonen daarnevens hunne telegraafinrichtingen, die, de eene minder en de andere meer reeds in gebruik gekomen, bijna allen waard zijn te worden nagegaan en bestudeerd.