Elke stad van eenig belang, althans in de oude wereld, wil er zulk eene hebben, na die te Parijs en te Londen. Zoolang de toepassing van het elektrisch licht nog verkeert in het tijdperk van ontwikkeling en wording, die zij thans beleeft, blijft zulk een tentoonstelling haar nut en haar aantrekkelijkheid behouden, en het is dus te verwachten dat van de vele plannen daartoe, die in min of meer bepaalden of concreten vorm hier en daar luid worden, er nog wel eenigen in dit of het volgend jaar zullen verwezenlijkt worden ¹. Een daarvan ten minste heeft daarop grooten kans. Het is dat voor de Winter electric Exhibition. in het zoogenaamde Aquarium te Londen. Deze tentoonstelling wordt ook aangekondigd onder den naam van Exhibitum of practical electric development. Dit althans is het geval in een der nummers voor Augustus II. van het fransche tijdschrift la Nature. Maar daar latere engelsche tijdschrift den eerstgenoemden titel aangeven, zal deze wel definitief aangenomen zijn. De W. E. Exhibition dan verschilt in een belangrijk opzicht van hare voorgangster in het Crystall palace. Er zijn daarvoor prijzen uitgeloofd, ter gezamenlijke waarde van omstreeks 12000 ned. guldens. In een programma zijn een achttiental onderwerpen opgegeven aangaande de praktische toepassingen der elektriciteit, die men in de eerste plaats wenscht te vermelden als geschikt om door ze een belangrijke schrede verder te brengen tot eene bekrooning aanleiding te geven. Als de minst gewone daarvan, zij hier de vraag vermeld naar eene thermo-elektrische batterij, geschikt om de anders bij verschillende industrieelen verloren gaande warmte in elektriciteit om te zetten en in accumulatoren op te zamelen.