In eene latere mededeeling aan de Académie des sciences, die bjj het schrijven van mijn bericht over dit onderwerp (zie hiervoor, bl. 64) mij onbekend was, noemt TRÈVE het door hem beweerde terug, niet aangaande de werkzaamheid dier platen tegen ketelsteen, maar wel wat haar nut betreft als voorbehoedmiddel tegen ontploffingen door oververhitting van het water. De ervaring heeft hem geleerd dat de door hem verwachte gasontwikkeling niet, of althans niet in genoegzame mate plaats grijpt. Hij stelt dus voor om in eiken stoomketel door eene eenvoudige mechanische inrichting een luchtstroom, langzaam maar aanhoudend, uit een buisje nabij den bodem van den ketel, in het water te doen opstijgen. Dit is zoor zeker, naar alles wat de physica leert aangaande de oververhitting van het water, een afdoend middel te noemen. Maar of het zelfde doel niet op eenvoudiger en daardoor nog zekerder wijze zou te bereiken zijn ?