De lezers van dit Album en van het Bijblad zijn sedert jaren op de hoogte gehouden van wat aangaande de photographie en haar vooruitgang voor het algemeen van belang kan worden geacht. En ook wie de desbetreffende mededeeling in den jaargang 1881 niet heeft gelezen zal thans, nu zij middelerwijl reeds vrij algemeen in de praktijk ook der portretphotographie is overgegaan, wel bekend zijn met de oogenblikkelijke photographie, of althans met het feit, dat men tegenwoordig niet meer in den eigenlijken zin behoeft te poseren voor zijn portret, omdat de tijd voor de inwerking van ons beeld op de gevoelige plaat in plaats van eenige, zij het ook weinige, seconden, zoo als vroeger, thans slechts een klein deel van een seconde behoeft te bedragen. Hoe klein een deel, in hoe onbegrijpelijk korten tijd een photografisch beeld kan worden voortgebracht, blijkt uit de bovenbedoelde mededeeling van 1881. Van een spoortrein, die zich voortbewoog met de in ons land ongekende snelheid van zestig Engelsche mijlen of ruim 96 kilometers in het uur, werd een photographie verkregen, waarop alle bijzonderheden van den bouw der locomotief duidelijk en scherp begrensd zichtbaar waren. Als men nu bedenkt dat de zoo even genoemde snelheid in het uur, bijna 27 meters geeft in de seconde, dan kan het geene verwondering baren te vernemen, dat dit beeld in 1/500 van een seconde zich gevormd had.