De Belgische regeering heeft in het afgeloopen najaar aan de Belltelefoon-maatschappij, die de concessie voor telefooninrichting te Brussel en te Antwerpen bezit, hare telegraafdraden tusschen die beide steden ter beschikking gesteld met het doel om die ook voor een belltelefoonverbinding te gebruiken, volgens de bewonderenswaardige uitvinding van van RIJSSELBERGHE, die veroorlooft de eene verbinding in werking te brengen, zonder eenige stoornis in het gelijktijdig gebruik van de andere. Over de bijzonderheden van deze uitvinding hebben wij in den vorigen jaargang van dit Album, Bijblad, bl. 49, het een en ander medegedeeld. Dergelijke telefoon-verhindingen zijn in voorbereiding — enkelen misschien reeds in werking — tusschen Brussel en Luik, Verviers, Bergen, Gend, Charleroi en Leuven. De voorwaarden, waarop men van deze inrichting kan gebruik maken tot een gesprek tusschen een persoon in de eene en een in de andere stad, zijn de volgende. Niemand mag langer dan 10 minuten achtereen daarvan gebruik maken. De eerste vijf daarvan betaalt men met een frank, de geheele tien minuten met fr. 1,50. Des nachts wordt de prijs verdubbeld.