Boer, E.P. de, 2001. Wilde bijen en wespen in enkele terreinen van It Fryske Gea in 1999 en 2000. – It Fryske Gea, Olterterp, 86 p. Boer, E.P. de, 2002. Fauna & beheer van wilde bijen en wespen in terreinen van It Fryske Gea. – It Fryske Gea, Olterterp, 50 p. + 2 bijlagen.