Het is algemeen gebruikelijk in de geologie alle gesteenten te rangschikken in drie grote groepen: A. de stollingsgesteenten, ontstaan door uitkristallisering uit een oplossing (magma). Onder de mikroskoop blijken ze meestal te bestaan uit een aantal nauw samengevoegde kristallen van bepaalde mineralen, of uit een "glas" (amorf), of uit een kombinatie van beide. In het algemeen zijn de kristallen ongericht, d.w.z. vertonen geen bijzondere voorkeursrichting bij hun onderlinge rangschikking. B. afzettingsgesteenten of sedimenten, _____ ontstaan door afbraak, transport en opnieuw afzetting van reeds bestaande gesteenten. Dit is een gekompliceerd proces, dat hieronder in enig detail zal worden behandeld. C. metamorfe gesteenten, ontstaan door chemische en fysische verandering van een der beide kategorieen, waarbij in het algemeen weer een kristallijne struktuur ontstaat. In deze gesteenten vertonen de kristallen echter dikwijls een duidelijke gerichtheid. De grens tussen stollingsgesteenten en metamorfe gesteenten en tussen deze laatste en sedimenten is vaak zeer moeilijk te trekken. Sedimenten zijn het produkt van verwering, transport en afzetting.