De voorzitter opent de vergadering. Alvorens tot de agenda over te gaan, bedankt deze de Heer N.Dekker voor zijn werkzaamheden als vice-voorzitter gedurende de vele jaren dat hij deel uitmaakte van het bestuur. Dit dankwoord werd nog bekrachtigd door het overhandigen van een aandenken. Vervolgens introduceert de voorzitter het nieuwe bestuurslid, de Heer J.v.d.Voort, die de taak van geologisch secretaris op zich zal nemen na het aftreden van de Heer A.C.Janse in 1987. Hij kon bij zijn verkiezing tijdens de voorjaarsvergadering niet aanwezig zijn.