Het financiële overzicht van de WTKG aan het einde van het boekjaar 1986 geeft evenals voorgaande jaren weer een positief beeld. Een bijstelling van de contributie is daarom niet nodig en zal op het niveau van 1986 gehandhaafd blijven. Op de huishoudelijke vergadering van 8 november is dit voorstel reeds bekrachtigd door de leden. Het bestuur stelt voor een jubileumfonds te stichten met de opbrengst van de onverwacht hoge verkoop aan publikaties en de financiën die in de kas bleven door de lagere drukkosten voor "Afzettingen" (vervallen van het augustus nummer). Voor 1987 stellen we voor, nog eens 1000 gulden te reserveren voor de viering van het 25 jarig bestaan in 1988.