In een sedimentpakket waarin nog geen of weinig lithificatie is opgetreden, kunnen tal van processen zorgen voor deformaties. De daarbij gevormde structuren kunnen uiteenlopende groottes en vormen hebben; vaak spelen diverse deformatieprocessen bovendien gelijktijdig een rol. Een gevolg is dat de ontstane structuren gecompliceerd kunnen zijn en moeilijk te classificeren. Dat leidt ertoe dat binnen de WTKG aan deze structuren veelal weinig aandacht wordt besteed bij veldwerk (bijv. stratigrafisch onderzoek); meer aandacht voor deze structuren kan echter bijdragen aan een beter begrip van de omstandigheden waaronder de sedimenten zijn ontstaan.