Onr aan de grote vraag naar zand voor geplande waterstaatswerken te kunnen voldoen, is omstreeks 1970 een zandwinput aangelegd op het noordelijk deel van het eiland Voome. Een gebied van 80 ha., omsloten door het Voornskanaal, Groene Kruisweg en Voedingskanaal is hiervoor in gebruik genomen. Van de bovenste 8 m. dat niet als ophoogzand geschikt was, is een ringdijk om dit gebied aangelegd. Het sediment uit de bovenste lagen bestond uit veen, slappe klei en fijn zand van Holocene ouderdom. Door de economische recessie in de jaren 70 en het daarmee samenhangende stagneren van wegenbouwwerken ia er gedurende 15 jaar slechts nu en dan uit deze zandbron geput. In 1985 is gestopt met de zandwinning, zonder dat de hele winbare hoeveelheid is gebruikt. Jammer vanwege het verwachte materiaal uit de Eemlagen, waarvan slechts enkele meters zijn opgebaggerd. De ontstane plas wordt nu sla recreatiegebied ingericht.