De afgelopen vier jaar mochten we er ons over verheugen dat het jaar-saldo telkens positief uitviel en bovendien gunstiger dan begroot. Het verslagjaar geeft weliswaar wederom een positief salto te zien, echter ditmaal iets minder dan verwacht. Zoals besproken tijdens de ALV van 11 maart vorig jaar is, wegens het zeer lage rentepercentage, in de loop van het jaar de Postbank-leeuwrekening opgezegd en het saldo overgeboekt naar een z.g. Gouden Klaver Rekening bij de United Garanti Bank International te Amsterdam, die als één van de weinigen ook niet-particulieren voor een spaarrekening accepteert. Eind 2000 bedroeg de rente 4,8%. In de begroting voor 2001 is geen rekening gehouden met financiële effecten van een eventuele samenwerking met TR. Uitgaande van een ongeveer gelijkblijvend ledental en activiteitenpatroon, mag ook voor 2001 een positief jaar-saldo worden verwacht. De ledencontributie kan derhalve op het huidige niveau worden gehandhaafd!