De vindplaats Hoogdonk in Liessel (NB) heeft de afgelopen jaren een groot aantal fossielen opgeleverd. Vanaf de jaren vijftig is daar door de kalkzandsteenfabriek van dezelfde naam zand opgebaggerd uit een grote zandwinningsput, die naast het fabrieksterrein is gelegen. Bij de zandwinning werd tot voor kort ‘onder water’ gebaggerd tot een diepte van maximaal 40 meter. Omdat de locatie gelegen is op de Peelhorst, juist aan de borstzijde van de peelrandbreuk, bevinden oude afzettingen zich hier relatief dicht onder de oppervlakte. In de slenk liggen de overeenkomstige lagen veel dieper. De oude afzettingen waarvan hier sprake is betreffen in ieder geval drie geologische perioden met tussen die drie sedimentaire pakketten grote hiaten en wel van ‘boven naar beneden’: a Pleistocene Maasafzettingen: 8-10 meter zand, grind en keien, die in het Laat-Cromerien, ongeveer 400.000 jaar geleden door de Veghel-Maas hier zijn gedeponeerd (Veghel A). b Pliocene pre-Rijn-afzettingen: aard en dikte van de laag (lagen) zijn tot nu toe niet precies bekend, maar het gaat vermoedelijk om een enkele meters dik pakket van klei/leem afgewisseld met zand; geschatte ouderdom 2-3 miljoen jaar. c Miocene mariene afzettingen: glauconietzanden uit de formatie van Breda, die zich onder de twee bovengenoemde lagen bevinden en vanaf 14-15 meter diepte tot zeker meer dan 150 meter diep reiken.