Hoewel de financiële administratie vorig jaar nog in guldens is gevoerd, ben ik er toch maar toe overgegaan de cijfers over 2001 in euro’s weer te geven. Eens moet het er tóch van komen. Ook de bedragen van 2000 en de begroting 2001 zijn “omgebouwd”. Het kostte enig rekenwerk, maar het resultaat is wel, dat de verslaglegging nu geheel is aangepast aan de monetaire realiteit. De cijfers tonen ons dat we in het verslagjaar niet slecht hebben geboerd. Het jaar-saldo viel ruim € 425,- gunstiger uit dan begroot. Voor zover nu te overzien, mogen we ook voor 2002 op een positief saldo rekenen. De hoogte van de leden-bijdragen blijft derhalve onveranderd. Afgezien van enkele centen afronding naar boven i.v.m. de invoering van de euro, zijn deze sedert 1995 ongewijzigd!