Bij gebrek aan kandidaten om Ruud Wiggers op te volgen is het secretariaat in 2003 waargenomen door de voorzitter. Ruud houdt nog wel het ledenbestand bij en verwelkomt de nieuwe leden. Ook heeft hij nog de notulen van de ALV 2003 voor zijn rekening genomen. Een nieuwe secretaris is dringend gewenst!! Het bestuur kwam in 2003 drie maal bijeen; op 10 januari, 14 maart en 28 november.