In 2005 kwam het bestuur driemaal bijeen, te weten: op 21 januari, 18 maart en 4 november. Vaste punten op de agenda waren de inhoud en het verschijnen van de periodieken Cainozoic Research en Afzettingen, de excursies, de bijeenkomsten, de invulling ervan en de website. Tijdens de Algemene ledenvergadering is het voorzitterschap door Lenard Vaessen overgedragen aan Willem Renema. In de persoon van Henk Boerman werd een kandidaat gevonden voor het secretariaat, waardoor het bestuur nu weer voltallig is. Stef Mermuys (geologisch secretaris) en Henk Mulder (penningmeester), beiden aftredend en herkiesbaar, werden herkozen voor een nieuwe periode.