Aangezien onze voorzitter, Willem Renema, met een naderend verblijf in het buitenland in zicht, geen kans meer zag het voorzitterschap te vervullen, heeft het bestuur ondergetekende als voorzitter ad interim aangesteld om de laken tot aan de aankomende Algemene Ledenvergadering waar te nemen. De combinatie van de redactie van Cainozoic Research en die van voorzitterschap is echter te veel voor één persoon, en brengt bovendien aanzienlijke risico’s voor de continuïteit van de vereniging met zich mee. Daarom zijn we op korte termijn op zoek naar een nieuwe voorzitter. Het bestuur is al op zoek naar geschikte kandidaten, maar het staat jullie nadrukkelijk ook vrij om je te melden als kandidaat. De statuten melden dat een voordracht voor een bestuurslid ondersteund door tien of meer leden voor aanvang van de ALV bekend moet zijn gemaakt bij het zittende bestuur. Vervolgens moet de ALV met twee derde van de stemmen, mits twee derde van de leden aanwezig is, de voordracht bevestigen. Is er geen voordracht gemaakt of besluit de ALV de voordrachten niet te bevestigen dan is de ALV vrij in haar keuze. Volgens het huishoudelijk reglement kan een groep van tenminste vijf leden staande de vergadering een kandidaat of tegenkandidaat voordragen. De mogelijkheid bestaat dat er bij het versturen van de uitnodiging voor de ALV nog geen kandidatenlijst is, of dat deze nog niet compleet is. Ik zou geïnteresseerden dan ook willen vragen om zich hoe dan ook te melden bij ondergetekende (wesselingh@naturalis.nmn.nl). maar hou ook de mogelijkheid open dat er staande de vergadering nog kandidaten bekend zullen worden gemaakt.