In het verslagjaar is het bestuur een vijftal keren bijeen geweest te weten op; 16 januari, 20 februari, 26 juni, 18 september en 6 november 2009. Bespreekpunten waren onder meer de productie van Caenozoic Research, kopij voor Afzettingen en de bemensing van het Geologisch secretariaat. Belangrijk onderdeel van het gesprek was ook het plannen van excursies nu de mogelijkheden in het Bekken van Parijs steeds verder worden ingeperkt.