De heer F. Kraayenhagen, voorzitter van de afd. Limburg van de Nederlandse Geologische Vereniging en van de Commissie van Voorbereiding van het symposium heet alle aanwezigen van harte welkom. Hij is blij gasten te kunnen begroeten uit België, Frankrijk, Zwitserland, Polen, Hongarije, West-Duitsland en Engeland. Gasten die bestaan uit amateurs, aankomende wetenschapsmensen, hooggeleerde vaklieden, geologen, archeologen en andere/ wetenschappelijke disciplines, buitenlanders en Nederlanders. Hij spreekt de hoop uit dat de ruim twintig inleidingen, excursies, tentoonstellingen en een demonstratie veel zullen bijdragen aan verrijking van kennis en inzicht, onderling contact en een blijvende goede samenwerking tussen amateurs en wetenschapsmensen. Vervolgens geeft hij de leiding van het symposium over aan de heer F. Engelen. De heer G. de G. Sieveking van The British Museum te London krijgt dan het woord. Hij belicht de prettige samenwerking die is ontstaan tussen zijn instituut en de Werkgroep prehistorische vuursteenmijnen. Deze samenwerking is sinds twee jaar vooral tot uiting gekomen door de medewerking van Limburgers aan de opgraving van prehistorische vuursteenmijnen te Grimes Graves, terwijl een groep klaar staat om dit jaar voor de derde maal het Kanaal over te steken.