De keileemgroeve van de Steenfabriek Gebr. Osse te Losser is gelegen aan de provinciale weg Losser-Oldenzaal, ongeveer 1 a 2 km. noordelijk van Losser. De keileem die afgegraven wordt is een typische lokaalmorene met zeer veel opgenomen tertiair materiaal, het materiaal, mits goed gereinigd en gemalen leent zich bij uitstek voor de fabricage van handvormstenen. Reeds meer dan 50 jaar wordt hier keileem afgegraven. Daar we gezien de zeer grote hoeveelheden tertiair materiaal met recht van een lokaalmoren mogen spreken lag het in de verwachting dat onder de keileem zich een ongestoorde laag Eoceen zou bevinden. Het bleek echter, dat toen men in de 20er jaren bij de fabriek een waterput boorde, op ruim 20 meter diep Hauterive werd aangeboord met een artesische bron. Onder de fabriek is derhalve geen Eoceen aanwezig. Om ten aanzien van dit punt zekerheid te verkrijgen werd in de zomer van 1976 door mij op het diepste punt van de groeve een handboring verricht die reeds op 5 a 6 meter diepte de Noricumzandsteen van het onderste Hauterive bereikte. Hiermede was één vraag opgelost maar een nieuwe vraag diende zich reeds aan.