Veen is een van de hoofdcomponenten van de Holocene Rijn-Maas delta. Het voorkomen van veen is van grote betekenis geweest voor zowel de natuurlijke ontwikkeling van de delta als voor het huidige landschap. Gedurende de ontwikkeling van de Rijn-Maas delta zijn verschillende soorten veen gevormd. Het soort veen dat vormt hangt sterk af van de voedselrijkdom en de waterdiepte. Laagveen, zoals rietveen, zeggeveen en bosveen, ontstaat onder invloed van (matig) voedselrijk grondwater. Hoogveen wordt gevormd onder invloed van voedselarm regenwater en bestaat met name uit veenmos. Naast veen, dat bestaat uit plantenresten die ter plekke zijn gevormd, kan organisch sediment (bijvoorbeeld gyttja) onderscheiden worden, wat bestaat uit in stilstaand water bezonken organisch materiaal. Binnen veenpakketten zijn vaak duidelijke successiereeksen te zien, zowel in verticale zin (opeenvolgend in tijd) als in laterale zin (ruimtelijke patronen). De successiereeksen zijn vaak gekoppeld aan natuurlijke gradiënten in voedselrijkdom of waterdiepte. De verschillende veensoorten en organisch sediment die voorkomen in de Rijn-Maas delta worden in dit artikel vergeleken met huidige veenlandschappen in Canada en Polen, waardoor een levendig beeld ontstaat van het vroegere landschap. Nadat veen gevormd is, is het onderhevig aan verschillende processen. Het gewicht van een bovenliggend sedimentpakket kan een veenpakket bijvoorbeeld sterk compacteren waardoor het volume sterk afneemt en het landoppervlak zakt. Daarnaast kan het veen geërodeerd worden door een rivier. Oxidatie als gevolg van grondwaterspiegel verlaging leidt tot een afname van de hoeveelheid veen, een proces dat vooral speelt sinds de mens een rol van betekenis heeft gekregen in het landschap, maar ook daarvoor al invloed had. Tot slot wordt opgemerkt dat, hoewel er over de samenstelling van veen behoorlijk veel kennis verzameld is, er nog relatief weinig bekend is over de ruimtelijke verspreiding van de verschillende veensoorten en dat gevolgen van compactie en oxidatie onderbelicht zijn in het onderzoek naar veen.