Het rapport De Zanddijk is in de eerste week van deze maand in de publiciteit gekomen. De pers heeft er ruim aandacht aan besteed en het werkstuk drong zelfs door.tot de landelijke bladen. Het rapport is alle Gooise gemeenteraden toegezonden, de Gewestraad, de provinciale staten van Noord-Holland en Utrecht, het ministerie van CRM en diverse natuurbeschermingsorganisaties. U weet, dat het een vrij kostbare uitgave is geworden en dat wij zelfs de leden, die in het bezit wensen te komen van de inventarisaties van het Zuiderzee-relict, voorzien van uitvoerige beschrijvingen ook over het natuurbehoud in het algemeen en qangevuld met een aantal fraaie foto‘s om, een bijdrage van f.2.50 moeten vragen. U kunt het bij de secretaresse bestellen, (Niet-leden : f.5.-) De hoogste Gooise autoriteit zond ons een schrijven naar aanleiding van de toezending van het rapport. De voorzitter van de Gewestraad, drs. P.C.W.M. Bogaers, schreef ons als volgt : “ Inderdaad men kan zich haast niet meer voorstellen dat het Gooi nog een onbekend en vrij ongerept natuurgebied bezit. Het verheugt mij dan ook in hoge mate dat uw werkgroep – verontrust over de mogelijke aantasting van dit gebied – op een indringende wijze de aandacht op dit kostbaar bezit heeft gevestigd. Uw rapport heb ik met byzondere interesse gelezen.