De drie jeugdbonden voor Natuurstudie, en Vogelwerkgroep het Gooi, hebben kennis genomen van de plannen een 380 kV koppelleiding aan te leggen tussen de centrales in Diemen en Lelystad. Wij maken ons ernstig zorgen over de gevolgen van deze leiding voor de vogelstand van het Naardermeren en de randmeren (Gooi- en Ymeer). Het Naardermeer neemt onder de Westeuropese natuurreservaten een zeer byzondere plaats in. Het herbergt de belangrijkste broedkolonies van drie zeldzame vogelsoorten, purperreiger, lepelaar en aalscholver, die elders in Europa nauwelijks of geheel niet voorkomen.