In genoemde polders zijn in de afgelopen maanden veel interessente waarnemingen gedaan. Veel mensen bezoeken deze polders. De waarnemingen hieronder vermeld zijn bijzonder door het voorkomen van de soort aldaar of door de aanwezige aantallen. Deze gegevens worden ter, beschikking gesteld van de commissie Zuid Flevoland. Ook voor waarnemingen uit de polders geldt: stuur ze in. Ze zullen later gepubliceerd worden. Geoorde fuut, roodhalsfuut, roerdomp, eidereend, kleine klapekster porceleinhoen, albino watersnip, kleine jager, dwergmeeuw, ransuil, kruisbek, klapekster, smelleken, waterral, baardmannetje, waterpieper, wilde zwaan, dodaars en blauwe kiekendief.