De penningmeester verzoekt ieder, die nog niet de contributie voldeed, dit alsnog per ommegaande te doen op postgiro 2529179 t.n.v. Penningmeester Vogelwerkgroep Het Gooi te Bussum, verder blijkt, dat een groot aantal leden nog niet bekend is met de nieuwe contributie-regeling. Voor hen geven wij hieronder de regeling nogmaals: f. 15,-- per jaar voor ELK lid, behalve huisgenootleden.