Een belangrijk weideterrein, dat binnen het studiegebied van de Vogelwerkgroep valt, is de Eempolder. In de Avifauna van Midden-Nederland (1971) wordt dit duidelijk naar voren gebracht. Jammergenoeg is men na de voltooiing van dit boekwerk met de inventarisaties gestopt. Wanneer ik echter mijn oor zo hier en daar te luisteren leg, zijn er nog al wat leden, die de polder als excursiedoel hebben, waarvan in het avifauna-archief helaas maar weinig is te merken. Hoe groot zijn b.v. de aantallen Grutto’s en Kieviten, die in de zomermaanden tijdens hun trek de weiden en hooilanden als fourageerterrein gebruiken? Zijn het er enkele honderden of duizenden? Zo zijn er nog wel meer vragen onbeantwoord. Ik vraag me af of er leden zijn, die bereid zijn om met de medewerking van de avifaunagroep tot tellingen en inventarisaties-b.v. eens in de veertien dagen- over te gaan. Uiteraard wordt voor kaarten en tellijsten gezorgd. De leden, die voor deze activiteit niet enkele uren kunnen vrijmaken, verzoek ik om zoveel mogelijk hun Eempoldergegevens voor het archief door te geven.