Met ingang van 1 september 1972 heeft de heer L.F.Rijnja in verband met zijn studie zijn functie als penningmeester neergelegd. Wij hebben de heer J.Koster, Mauritslaan 37 te Hilversum, bereid gevonden vanaf die datum deze vacature te willen vervullen. Het gironummer voor de betalingen van contributies en abonnementsgelden blijft van kracht, met dien verstande, dat de tenaamstelling als volgt wijzigt: POSTGIRO 2529179 TEN NAME VAN DE PENNINGMEESTER VAN DE VOGELWERKGROEP “HET GOOI EN OMSTREKEN”, MAURITSLAAN 37 TE HILVERSUM.