De penningmeester doet op alle leden, die de contributie voor 1973 nog niet hebben betaald een beroep om deze zo spoedig mogelijk te voldoen. De contributie bedraagt minimaal ƒ 15,-. Voor huisgenoot-leden ƒ 7, 50. Een vrijwillige verhoging van het contributiebedrag wordt zeer op prijs gesteld, daar de kosten steeds stijgen en de activiteiten zich uitbreiden.