In dit 35 pagina’s groot rapport, uitgegeven door de Vogelwerkgroep “Het Gooi e.o.” en het Instituut voor Natuurbeschermingseducatie afd het Gooi, wordt uitvoerig aandacht geschonken aan de situatie met betrekking van dit unieke natuurterreintje. Besproken wordt: de ligging en terreinbeschrijving, de bodemgesteldheid en waterhuishouding, eigendom en beheer, korte schets van de historie, enkele planologische overwegingen, de flora, de avifauna, de mammalia (=zoogdieren, Red.), de recreatie, particuliere initiatieven en conclusies en aanbevelingen. Prijs: ƒ 3,- bij afhalen; ƒ 4,- bij toezending.