Zoals bekend is in het vroege voorjaar 1972 het Vrije Vogelreservaat Keverdijksche en Overscheensche Polder gesticht door de grondgebruikers van genoemde polder. Dit is geschied op initiatief van de Vogelwerkgroep “Het Gooi e.o.” en uiteraard onder supervisie van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels. Mij is verzocht de controle en het toezicht in deze polder op mij te nemen. Veertien dagen na het totstandkomen van het reservaat werd mij verzocht samen met de heren Jansen van het polderbestuur en Wijnaendts van Vogelbescherming een rondgang te maken langs de grondgebruikers van de polder met het doel de overeenkomsten te laten tekenen. Deze overeenkomsten moeten de zekerheid geven dat het reservaat blijft voortbestaan. De grondgebruikers meenden echter dat zij hierdoor in hun vrijheid worden belemmerd.