Ingevolge het door de algemene ledenvergadering van 29 maart j.l. vastgestelde huishoudelijk reglement behoort het o.m. tot de taak van de secretaris een documentatieverzameling in te richten, die door de leden kan worden geraadpleegd. Het mag als bekend worden verondersteld dat ons orgaan De Korhaan niet alleen aan de leden wordt toegezonden, maar ook aan tal van andere vogelwerkgroepen e.d. die op hun beurt ons hun verenigingsblad toezenden. Dikwijls staan hierin zeer lezenswaardige artikelen, inventarisatiegegevens van bepaalde gebieden of soorten e.d.. Om de hierin geïnteresseerde leden op het voorkomen van een bepaald onderwerp in een van deze publicaties te attenderen, zal in het vervolg in De Korhaan een vaste rubriek worden gewijd aan de ontvangen periodieken met een uiteraard zeer korte inhoudsvermelding.