De thans geldende statuten met het daarbij behorende huishoudelijk reglement van de Vogelwerkgroep, laatstelijk gepubliceerd in De Korhaan, 5de jaargang nr. 3 (1971), zijn op tal van punten verouderd en vertonen ook overigens nogal wat gebreken in systematische opzet. Het bestuur heeft dan ook nieuwe statuten en een nieuw huishoudelijk reglement laten ontwerpen, welke stukken hierbij aan de leden worden voorgelegd. In deze ontwerpen is er naar gestreefd met gebruikmaking van de tot nu toe opgedane ervaring in onze vereniging een zodanige opstelling van de regels tot stand te brengen, die beantwoordt aan het tegenwoordig algemeen bestaande inzicht in het doel en de werkwijze van de Vogelwerkgroep. Het ligt in de bedoeling dit ontwerp vast te stellen in de jaarvergadering op 29 maart a.s. Ieder lid heeft uiteraard het recht bepaalde wijzigingen voor te stellen. Daar de ervaring leert dat plotseling ingediende amendementen bij aanneming dikwijls tot niet voorziene consequenties leiden, verzoekt het bestuur diegenen, die het indienen van wijzigingsvoorstellen noodzakelijk achten, deze vóór 1 maart a.s. bij het secretariaat in te zenden. Hierdoor zal het bestuur in staat zijn de behandeling van deze voorstellen in de jaarvergadering goed voor te bereiden.